Húsbavágó Receptverseny

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett Nosalty (www.nosalty.hu) weboldalon meghirdetett „Húsbavágó Receptverseny” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

·         a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

·         egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A receptverseny a https://www.nosalty.hu/ajanlo/nosalty-nagy-tavaszi-receptverseny-nyeremenyjatek-egyszerusitett-receptfeltoltes linken érhető el 2021. június 14. és 2020. június 21. között.

A Játék menete a Szakács Játékosok számára:

1.    Nevezni a Játék ideje alatt feltöltésre kerülő receptekkel lehet a Receptverseny teljes időtartama alatt.

2.    Új recept feltöltése a www.nosalty.hu linken elérhető Nosalty információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével lehetséges, a receptfeltöltésre vonatkozóan ott meghatározott feltételek betartásával. A receptfeltöltéssel kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a Nosalty Felhasználási Feltételeiben: http://www.nosalty.hu/felhasznalasi-feltetelek és Adatkezelési tájékoztatójában: http://www.nosalty.hu/adatvedelem.

A receptfeltöltés utolsó lépéseként a „Benevezek” gomb lekattintásával és a jelen Játékszabályzat elfogadásával lehet pályázatot benyújtani.

3.    A feltöltött receptet a Nosalty szerkesztői a honlap követelményeinek megfelelően ellenőrzik, különös tekintettel a recept és a hozzátartozó kép eredetére vonatkozóan. Szükség esetén a Felhasználási Feltételekben foglaltaknak megfelelően korrektúrázzák. Emlékeztetőül: a beküldött kép és recept nem lehet másokat sértő, ízléstelen, illetve nem sértheti más személy szerzői vagy személyiségi jogait. A Nosalty szerkesztői, a Nosalty fenti szabályai, illetve a Játékszabályzatban rögzített feltételek mentén – indoklás nélkül – a receptet beküldéskor és később is bármikor elutasíthatják.

4.    A „Benevezek” gomb lekattintásával és a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos elfogadja a Játék feltételeit, szavatolja, hogy a Receptversenybe egyedi, saját képpel és recepttel jelentkezett, mellyel mások jogait nem sérti, valamint hozzájárul, hogy receptje felkerüljön a Nosalty.hu receptek közé és a Nosalty.hu-n található Receptverseny aloldalra.

5.    A Játékos a Receptversenyben több húsmentes recepttel is indulhat.

6.    A Nosalty minden esetben e-mailen értesíti a beküldőket, hogy az adott recept elfogadásra kerület-e, és indulhat-e a Receptversenyen.

7.    A recept az elfogadást követően megjelenik a Nosalty receptbesorolásának megfelelő aloldalán, és amennyiben ténylegesen a húsmentes kategóriába tartozik, a Receptverseny aloldalán is .

8.    A receptek a Játék végeztével is elérhetőek maradnak a Nosalty receptbesorolásának megfelelő aloldalán.

9. A Szakács Játékosok közül első, második és harmadik helyezettet választ ki a Nosalty szerkesztősége.

3. A Játék időtartama

A Játék 2020. június 14. ÉS 2020. június 21. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik..

A Játékban történő részvétellel a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a Játék szervezője a jelen nyereményjáték lefolytatása céljából kezelje.

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételek mindegyikét és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

Szakács Játékosok számára:

·         a jelen Szabályzatban leírt feltételek maradéktalan teljesítése;

·         a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,

·         az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

·         a www.nosalty.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,

·         egy Játékos több alkalommal, azaz több recepttel is jelentkezhet, és vehet részt a Játékban. 

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, azonban egyes nyereménysorsolásokon való részvételhez szükséges feltételek teljesítésére csak abban az esetben van mód, ha kellő időben csatlakozik a Játékos a Játékhoz.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye:

  1. helyezett: 20 ezer Ft-os #HÁZICSEMEGE ajándékcsomag kistermelői finomságokkal.
  2. helyezett: Nosalty ajándékcsomag
  3. helyezett: Nosalty ajándékcsomag

A nyertesekkel rövid interjút készít a Nosalty szerkesztősége, a recepteket pedig elkészíti és publikálja az oldalon.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A nyertes recepteket a Nosalty Szerkesztőségéből álló zsűri 2021. június 22-én választja ki az alábbi szempontok szerint: ötletesség, kreativitás, fotó minősége, egyediség, újszerűség. A zsűri első, második és harmadik helyezettet választ ki a receptek közül. 

A zsűrizés alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen haladéktalanul értesítjük.

A Central Média a nyertes(ek) nevét a https://www.nosalty.hu/ajanlo/nosalty-husbavago-receptverseny-husmentes-recept-nyerj-vega-vegan weboldalon 2021. június 22-én teszi közzé.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertesnek a nyereménytárgyakat a Central Média kézbesíti. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Central Médiánál tehetők meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül  köteles tájékoztatni a Central Média-t.

9. Adatkezelés

Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adatkezelési cél, jogalap és időtartam

A Játékban történő részvétel során a Játékos a  regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaIdőtartam
A Játékban résztvevő játékos teljes neve, felhasználóneve és e-mail címeA játék lebonyolítása, beleértve a sorsolástAz érintett hozzájárulásaa játék időtartama és azt követő 6 hónap
A Játékban résztvevő játékos teljes neve, felhasználóneve és e-mail címeÁtláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűréseA Central Média  és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosításaa játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes neve, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve, 2021. június 22.  napjától 30 napig a https://www.nosalty.hu/ajanlo/nosalty-nagy-tavaszi-receptverseny-nyeremenyjatek-egyszerusitett-receptfeltoltes weboldalán.Átláthatóság biztosításaA Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítéseJogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény8 év

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@nosalty.hu Central Médiacsoport Zrt. (Nosalty) 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

a)            A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

b)            Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a https://www.nosalty.hu/ajanlo/nosalty-husbavago-receptverseny-husmentes-recept-nyerj-vega-vegan  weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@nosalty.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2021. június 14.

Címlapról ajánljuk

További cikkek