Értesíthetünk a legfrissebb témákról?

oké!

Felhasználási Feltételek / korábbi verzió

A szolgáltatást a Nosalty Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.) cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-046839, a továbbiakban„Szolgáltató”) nyújtja. A regisztrációval a felhasználó elfogadja az alább leírt feltételeket.
 
I. Általános feltételek
 
1.1 A nosalty.hu rendszerébe történő regisztráláskor a felhasználó köteles legalább az e-mail címét, valamint egy választott felhasználónevet megadni. A felhasználó e-mail címét a Szolgáltató nem jelenítheti meg és a jogszabályban meghatározott esetek és a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltak kivételével harmadik félnek nem adhatja át a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. A felhasználó felelős a felhasználó neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért.
 
1.2 A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
 
1.3 A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:
 

a. mások jogait bármilyen módon megsérteni;

b. kárt okozni;

c. bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni;

d. bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;

e. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

f. a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen - így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó - közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

g. e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);

h. más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;

i. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

 
1.4 A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít a Szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.
 
1.5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:
 

a. sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként

b. sérti a Szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy

c. egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik..

 
II. Felhasználási engedély
 
2.1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a felhasználó és a Szolgáltató, ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő és a felhasználó által feltöltött mű (különösen, de nem kizárólagosan fénykép, más médiatartalom vagy írásmű) tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak. A felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond. 
A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására. Jelen megállapodás értelmében a Szolgáltató, ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője a harmadik fél által elkövetett jogsértések esetén saját nevében jár el a jogsértővel szemben. A felhasználási engedély birtokában a Szolgáltató, ill. a weboldal mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője harmadik személyek részére további felhasználást engedélyezhet.
 
2.2 A Szolgáltató részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is.
 
2.3 A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy az Szjt. 45. § (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül. 
 
III. Felelősség kizárása
 
3.1 A nosalty.hu oldalain megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért (beleértve a létrehozott receptleírásokat, bejegyzéseket, képeket, kommenteket) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
3.2 A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltató jogosult azokat (vagy azok részeit) belátása szerint szerkeszteni.
 
3.3 A Szolgáltató harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és bannereket futtathat a honlapon. 
 
3.4 A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok, bannerek tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető vagy a Szolgáltató véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
 
3.5 A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.
 
3.6 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és médiatartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.
 
3.7 Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az oldalon hozzáférhető tartalom (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem felel. Az oldal és az azon elhelyezett tartalom felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.
 
3.8 A honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét - így különösen az alábbiak vonatkozásában.
 
3.8.1 A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy:
 
  • a honlap a “Világháló” (world wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül biztonságosnak,
  • bármely üzenet, melyet a felhasználó küld a honlapra, vagy amely a honlapról származik harmadik jogosulatlan személy által “megszerezhető”, olvasható
  • a honlap és annak tartalma a “mindenkor megtekintett állapotban” áll a felhasználó rendelkezésére.
 
3.8.2  A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a honlapra történő belépés, a honlap letöltése, vagy a honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, “worm”-, “trojan horse”-, “time bomb”-, “cancelbot”-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.
 
3.8.3  A Szolgáltató nem szavatolja a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely anyag megbízhatóságát, teljességét, megfelelő minőségét, illetve annak valamely speciális célra történő felhasználhatóságát.
 
3.8.4  A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A módosításból származó esetleges károkért nem felel.
 
3.8.5  A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.
 
3.8.6  A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.
 
3.8.7  A felhasználó viseli a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely tartalom használatából eredő őt ért minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt.
 
3.8.8  A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.
 
IV. Egyes szolgáltatások igénybevételének feltételei
 
4.1 Hírlevél
 
4.1.1 Szolgáltató a felhasználó kérésére az általa a regisztráció során bejelölt témában hírlevelet küld a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére, továbbá időszakos vetélkedőiről, eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt. 
 
4.1.2 A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére a Szolgáltató a szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá hogy a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címét a Hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását  a felhasználó bármikor ”leiratkozás útján” jogosult visszavonni.
 
4.2 „Szívküldi” és receptküldő
 
4.2.1 Szolgáltató regisztrációmentes elektronikus receptküldési szolgáltatása, melynek igénybevétele kizárólag a felhasználó, vagy látogató (a továbbiakban: ”Receptküldő”) valós nevének és e-mailcímének megadásával történhet. A Receptküldő a kiválasztott receptet egyszerre akár egy, akár több címzettnek tudja elküldeni. A Receptküldő a receptet a választása szerint a megadott üzenettel, vagy általa kiválasztott tartalommal küldheti el. 
 
4.2.2 A Receptküldő a jelen felhasználási feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szívküldi és receptküldő szolgáltatás igénybevétele során az általa szabadon választott tartalommal nem sérti meg a Szolgáltató vagy más harmadik személy jogait, jogos érdekeit, illetve semmilyen egyéb jogsértő magatartást nem valósít meg. A Szolgáltató a Receptküldő jelen pontban meghatározottakba ütköző magatartásáért és az abból eredő esetleges károkért nem vállal felelősséget. 
 
4.2.3 A Receptküldő a Szívküldi és receptküldő szolgáltatás igénybevételével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából elengedhetetlen személyes adatait és a címzett felhatalmazása alapján a címzett személyes adatait – név, e-mail cím, valamint a címzett neve, e-mail címe – a szükséges mértékben és ideig kezelje. Ennek során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a Receptküldőt és a címzettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 
4.3 Játék
 
4.3.1 Szolgáltató „kérdőív-, rejtvény- és kvízjátéka”, mely során a Szolgáltató vagy Szolgáltató ügyfelei által felajánlott jutalmakért – termékekért és szolgáltatásokért – lehet játszani. A játékban részt vevő látogató (a továbbiakban: „Játékos”) a Szolgáltató által nyújtott játékon történő részvétellel a látogatói szabályzatot, mint a játékban való részvétel feltételeit kifejezetten elfogadja. 
 
4.3.2  A Játékban történő részvétel a Játékos által az adott játék megfejtésének, ill. receptnek a Szolgáltató internetes oldalára való feltöltésével, vagy a Szolgáltató részére e-mail útján történő elküldésével lehetséges (a továbbiakban: „Részvétel”). 
 
4.3.3 Játékos a Részvétellel kifejezetten elfogadja a Szolgáltató látogatói szabályzatát, továbbá előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megfejtés, ill. recept feltöltése során megadott, beazonosításra alkalmas nevét – amely fantázianév is lehet –, valamint e-mail címét a szükséges célból, a szükséges mértékig és ideig a Szolgáltató kezelje. A Játékos kifejezett hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy nyereményjátékban való részvétele és nyertessége esetén a Szolgáltató a játék jutalmát szolgáltató harmadik személy részére egy konkrét nyereményjáték során meghatározott és bekért adatait (az alábbiak közül: név, e-mail cím, postacím, nem, születési idő, gyermekek száma, megye, telefonszám, iskolai végzettség, foglalkozás, háztartás nagysága) átadja. A hozzájárulás minden egyes nyereményjáték esetén külön-külön, konkrét játékra vonatkozóan történik. A Játékos tudomással bír arról, hogy az egyes nyereményjátékok során megadott hozzájárulása – melyet minden egyes nyereményjáték esetén külön-külön szükséges megadni – kifejezett és tájékozott, továbbá az önálló, meghatározott adattovábbításra szóló hozzájárulását az adattovábbítás címzettjének és az adattovábbítás céljának ismeretében adja. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Részvétel során a Szolgáltató felé nem szolgáltat beazonosítására alkalmas nevet és e-mail címet, illetve a nyeremény átvétele érdekében pontos postai címet, abban az esetben a Játékos a Szolgáltató által meghirdetett játékon részt venni nem tud, illetve a nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti. A Játékosok a Részvétellel önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató, illetve a jutalmat felajánló ügyfele közvetlen megkeresés módszerével részükre reklámot tartalmazó elektronikus levelet küldjön. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
 
4.3.4 A helyesen válaszoló Játékosok közül a Szolgáltató sorsolja ki a nyertest, illetve nyerteseket az alábbiak szerint: a játékban részt vett, helyes megfejtő Játékosok a Részvétel során megadott nevükkel bekerülnek egy ún. "virtuális kalapba", ahonnan a játék végén egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett számítógépes program alkalmazásával történik meg a nyertes, nyertesek kisorsolása. A számítógépes program a Játékosok közül véletlenszerűen választja ki a nyertest, nyerteseket. A nyertesek kisorsolásáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. A sorsolás szabályszerű lebonyolítását a Szolgáltató részéről az erre kijelölt személy felügyeli.
 
4.3.5 A Szolgáltató, vagy a Szolgáltató jutalmat biztosító ügyfele a nyertes Játékost, Játékosokat a Részvétellel megadott e-mail címen elektronikus úton értesíti, illetve a játék menü egyik almenüpontjában vagy a címlapon a nyertes Játékos, Játékosok általuk megadott nevét feltünteti. 
 
4.3.6 A jutalom nyertes Játékosok részére történő kézbesítéséről maga a Szolgáltató is gondoskodhat, illetve a Szolgáltató a nyertes Játékosok listáját – a Részvétel során megadott név és e-mail cím alkalmazásával - továbbíthatja az ügyfele számára a jutalmak nyertes Játékosok részére történő kézbesítése céljából. Ez utóbbi esetben a jutalmak kézbesítése az átvevő feladata.
 
4.3.7 A Szolgáltató, vagy ügyfele a jutalmat a nyertes Játékos, Játékosok elektronikus úton történő értesítését követően a Játékos által küldött elektronikus válaszlevélben megadott névre és címre kézbesíti. A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ily módon a Szolgáltató vagy ügyfele részére küldött elektronikus válaszlevél elküldésével előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató vagy partnere a Játékos által megadott kézbesítésre alkalmas nevet és címet a kézbesítés céljához szükséges mértékben és ideig kezelje, valamint ahhoz, hogy a nyertes Játékosok adatait a Szolgáltató kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás továbbá a jutalmak kézbesítése, és adózási kötelezettségek teljesítése céljából a jutalmat felajánló ügyfele részére átadja. Játékos továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban foglalt adatokat nem szolgáltatja, a Szolgáltató vagy ügyfele a Játék során meghirdetésre került nyereményt nem tudja a Játékos részére szolgáltatni.
 
4.3.8 A Szolgáltató a Játékosok személyes adatait előzetes önkéntes kifejezett és tájékozott hozzájárulásuk alapján kezeli, és az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a Játékosok kifejezett és tájékozott hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Játékosoktól különleges adatot nem gyűjt, és különleges adatot nem kezel. 
 
4.3.9 A játék jutalmaként a Szolgáltató ügyfelei által felajánlott termékek, illetve szolgáltatások megszerzése a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében személyi jövedelemadó- és egyéb járulékfizetési kötelezettség alá eső természetbeni juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás adózására vonatkozó rendelkezések értelmében a természetbeni juttatás után az adót a kifizető – vagyis a terméket/szolgáltatást felajánló ügyfél – a juttatás időpontjában állapítja meg és az adózás rendjéről szóló törvény kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be. A Szolgáltató ezen rendelkezés alkalmazása tekintetében nem minősül kifizetőnek.
 
4.3.10 A Játékos a Részvétellel tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a játék jutalmaként az ügyfele által felajánlott jutalomért, szolgáltatásért annak minőségért, mennyiségéért valamint a Játékos részére történő kézbesítés megtörténtéért nem felel.
 
V. Szerzői jogok
 
5.1 Szolgáltató, aki az adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról, mint adatbázis-előállító és az adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztő szellemi tulajdona a nosalty.hu oldalon található tartalom. Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A honlapon található bármely tartalom, így különösen információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, video- és zenei anyag, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai megjelenítés, valamint a honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett. A Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A nosalty.hu domainnév, valamint a “nosalty.hu” elnevezés és megjelölés és logo jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 
 
5.2 A felhasználó a weboldalon hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső művek szerzője, aki a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a műveket a Szolgáltató felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza. 
 
5.3 A felhasználó az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására.
 
5.4 A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és bármely célból történő hasznosítása. 
 
5.5 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 
5.6 Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. 
 
VI. Adatvédelem
 
6.1 A nosalty.hu és az üzemeltető Nosalty Zrt. tiszteletben tartja a látogatók és felhasználók személyhez fűződő jogait és biztosítja a látogatók és felhasználók magánszférájának védelmét.
 
6.2 Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján látogatóinkat és felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például felhasználónév és e-mail cím. A látogatók és felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a látogató és felhasználó előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk, amely hozzájárulás megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a jogosult félreérthetetlen és konkrét beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 
6.3 A nosalty.hu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató vagy a felhasználó önkéntesen ad meg a regisztrációkor, illetőleg a nosalty.hu által nyújtott regisztrációmentes szolgáltatások igénybevételekor. Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, továbbá csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmasak és azokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. A receptet feltöltő Felhasználó a regisztráció során kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a nosalty.hu rögzítse a lakcímeként megjelölt megyére/városra vonatkozó adatát is és ezen adat a profiljához hozzárendelésre kerüljön. Ezen adat harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken, valamint a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásán túl – nem kerülnek továbbításra. A nosalty.hu az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a látogatókat és a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani, az adataik törlését bármikor kezdeményezhessék. A Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai a Nosalty Webshop Zrt. részére átadásra kerüljenek, ezen kívül személyes adatait harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken, valamint a látogatók, Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk. Ha bármelyik látogatónk, vagy felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen  bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az info@nosalty.hu címre.
 
6.4 A nosalty.hu gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
6.5 Szervereink egyes esetekben automatikusan regisztrálják felhasználóink, ill. az oldalon böngésző látogatók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Megfelelő technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy a nyilvántartásunkban tárolt adatok a látogatók, felhasználók által megadott egyéb adatokkal közvetlenül semmilyen formában ne legyenek összekapcsolhatók és a látogatókhoz, felhasználókhoz rendelhetők.  
 
6.6 Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a látogatót, felhasználót ennek ellenkezőjéről. 
 
6.7 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk látogatóink és felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. A fórum szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak.
 
6.8 Az adatbázis kezelése, az informatikai fejlesztés céljából a Szolgáltató szerződéses partnere, az 5Net Informatikai Kft. részére átadásra kerülnek a felhasználók adatai – név, e-mail cím –, melynek átadásához a felhasználó jelen szabályzat előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelő – jelen pontban rögzített – személyében változás történik, úgy haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót.
 
6.9 A nosalty.hu az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. A Nosalty Zrt. adatkezelő nyilvántartási azonosítószáma: NAIH-103808/2016. 
 
VII. Záró nyilatkozatok
 
7.1 A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni.
 
7.2 A nosalty.hu használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a Szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a Szolgáltató férhet hozzájuk.
 
7.3 A jelen feltételek elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a Nosalty Zrt. elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen.
 
7.4 A jelen feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor megerősíti.