Értesíthetünk a legfrissebb témákról?

oké!

Látogatói feltételek

1. Azzal, hogy belép a nosalty.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:
 
2.  A Nosalty Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-046839, a továbbiakban„Szolgáltató”) , aki az adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról, mint adatbázis-előállító és az adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztő szellemi tulajdona a nosalty.hu oldalon található tartalom. Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A honlapon található bármely tartalom, így különösen információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, video- és zenei anyag, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai megjelenítés, valamint a honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett. A Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A nosalty.hu domain név, valamint a “nosalty.hu” elnevezés és megjelölés, valamint logo jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 
 
3. A látogató a weboldalon hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső művek szerzője, aki a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a műveket a Szolgáltató felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza. 
 
4. Az adatbázis kezelése, az informatikai fejlesztés céljából a Szolgáltató szerződéses partnere, az 5Net Informatikai Kft. részére átadásra kerülnek a felhasználók adatai – név, e-mail cím –, melynek átadásához a felhasználó jelen szabályzat előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelő – jelen pontban rögzített – személyében változás történik, úgy haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót.
 
5. A látogató az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására.
 
6. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és bármely célból történő hasznosítása. 
 
7. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 
8. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. 
 
9. A látogató az oldalon a saját felelősségére a Szolgáltató alábbi regisztrációmentes szolgáltatásait veheti igénybe:
 
9.1 „Szívküldi” és receptküldő
 
9.1.1 Szolgáltató regisztrációmentes elektronikus receptküldési szolgáltatása, melynek igénybevétele kizárólag a látogató (a továbbiakban: ”Receptküldő”) valós nevének és e-mail címének megadásával történhet. A Receptküldő a kiválasztott receptet egyszerre akár egy, akár több címzettnek tudja elküldeni. A Receptküldő a receptet a választása szerint a megadott üzenettel, vagy általa kiválasztott tartalommal küldheti el. 
 
9.1.2 A Receptküldő a jelen felhasználási feltételek és a látogatási szabályzat elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a „Szívküldi” és receptküldő szolgáltatás igénybevétele során az általa szabadon választott tartalommal nem sérti meg a Szolgáltató vagy más harmadik személy jogait, jogos érdekeit, illetve semmilyen egyéb jogsértő magatartást nem valósít meg. A Szolgáltató a Receptküldő jelen pontban meghatározottakba ütköző magatartásáért és az abból eredő esetleges károkért nem vállal felelősséget. 
 
9.1.3 A Receptküldő a „Szívküldi” és receptküldő szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából elengedhetetlen személyes adatait és a címzett felhatalmazása alapján a címzett személyes adatait – név, e-mail cím, valamint a címzett neve, e-mail címe – a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a Receptküldőt és a címzettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 
9.2 Játék
 
9.2.2 Szolgáltató „kérdőív-, rejtvény- és kvízjátéka”, mely során a Szolgáltató vagy Szolgáltató ügyfelei által felajánlott jutalmakért – termékekért és szolgáltatásokért – lehet játszani. A játékban részt vevő látogató (a továbbiakban: „Játékos”) a Szolgáltató által nyújtott játékon történő részvétellel a látogatói szabályzatot, mint a játékban való részvétel feltételeit kifejezetten elfogadja. 
 
9.2.3 A Játékban történő részvétel a Játékos által az adott játék megfejtésének, ill. receptnek a Szolgáltató internetes oldalára való feltöltésével, vagy a Szolgáltató részére e-mail útján történő elküldésével lehetséges (a továbbiakban: „Részvétel”). 
 
9.2.4 Játékos a Részvétellel kifejezetten elfogadja a Szolgáltató látogatói szabályzatát, továbbá előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megfejtés, ill. recept feltöltése során megadott, beazonosításra alkalmas nevét – amely fantázianév is lehet –, valamint e-mail címét a szükséges célból, a szükséges mértékig és ideig a Szolgáltató kezelje. A Játékos kifejezett hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy nyereményjátékban való részvétele és nyertessége esetén a Szolgáltató a játék jutalmát szolgáltató harmadik személy részére egy konkrét nyereményjáték során meghatározott és bekért adatait (az alábbiak közül: név, e-mail cím, postacím, nem, születési idő, gyermekek száma, megye, telefonszám, iskolai végzettség, foglalkozás, háztartás nagysága) átadja. A hozzájárulás minden egyes nyereményjáték esetén külön-külön, konkrét játékra vonatkozóan történik. A Játékos tudomással bír arról, hogy az egyes nyereményjátékok során megadott hozzájárulása – melyet minden egyes nyereményjáték esetén külön-külön szükséges megadni – kifejezett és tájékozott, továbbá az önálló, meghatározott adattovábbításra szóló hozzájárulását az adattovábbítás címzettjének és az adattovábbítás céljának ismeretében adja. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Részvétel során a Szolgáltató felé nem szolgáltat beazonosítására alkalmas nevet és e-mail címet, illetve a nyeremény átvétele érdekében pontos postai címet, abban az esetben a Játékos a Szolgáltató által meghirdetett játékon részt venni nem tud, illetve a nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti. A Játékosok a Részvétellel önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató, illetve a jutalmat felajánló ügyfele közvetlen megkeresés módszerével részükre reklámot tartalmazó elektronikus levelet küldjön. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
 
9.2.4 A helyesen válaszoló Játékosok közül a Szolgáltató sorsolja ki a nyertest, illetve nyerteseket az alábbiak szerint: a játékban részt vett, helyes megfejtő Játékosok a Részvétel során megadott nevükkel bekerülnek egy ún. "virtuális kalapba", ahonnan a játék végén egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett számítógépes program alkalmazásával történik meg a nyertes, nyertesek kisorsolása. A számítógépes program a Játékosok közül véletlenszerűen választja ki a nyertest, nyerteseket. A nyertesek kisorsolásáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. A sorsolás szabályszerű lebonyolítását a Szolgáltató részéről az erre kijelölt személy felügyeli.
 
9.2.5 A Szolgáltató, vagy a Szolgáltató jutalmat biztosító ügyfele a nyertes Játékost, Játékosokat a Részvétellel megadott e-mail címen elektronikus úton értesíti, illetve a játék menü egyik almenüpontjában vagy a címlapon a nyertes Játékos, Játékosok általuk megadott nevét feltünteti. 
 
9.2.6 A jutalom nyertes Játékosok részére történő kézbesítéséről maga a Szolgáltató is gondoskodhat, illetve a Szolgáltató a nyertes Játékosok listáját – a Részvétel során megadott név és e-mail cím alkalmazásával - továbbíthatja az ügyfele számára a jutalmak nyertes Játékosok részére történő kézbesítése céljából. Ez utóbbi esetben a jutalmak kézbesítése az átvevő feladata.
 
9.2.7 A Szolgáltató, vagy ügyfele a jutalmat a nyertes Játékos, Játékosok elektronikus úton történő értesítését követően a Játékos által küldött elektronikus válaszlevélben megadott névre és címre kézbesíti. 
A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ily módon a Szolgáltató vagy ügyfele részére küldött elektronikus válaszlevél elküldésével előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató vagy partnere a Játékos által megadott kézbesítésre alkalmas nevet és címet a kézbesítés céljához szükséges mértékben és ideig kezelje, valamint ahhoz, hogy a nyertes Játékosok adatait a Szolgáltató kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás továbbá a jutalmak kézbesítése, és adózási kötelezettségek teljesítése céljából a jutalmat felajánló ügyfele részére átadja. Játékos továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban foglalt adatokat nem szolgáltatja, a Szolgáltató vagy ügyfele a Játék során meghirdetésre került nyereményt nem tudja a Játékos részére szolgáltatni.
 
9.2.8 A Szolgáltató a Játékosok személyes adatait előzetes önkéntes kifejezett és tájékozott hozzájárulásuk alapján kezeli, és az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a Játékosok kifejezett és tájékozott hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Játékosoktól különleges adatot nem gyűjt, és különleges adatot nem kezel. 
 
9.2.9 A játék jutalmaként a Szolgáltató ügyfelei által felajánlott termékek, illetve szolgáltatások megszerzése a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében személyi jövedelemadó- és egyéb járulékfizetési kötelezettség alá eső természetbeni juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás adózására vonatkozó rendelkezések értelmében a természetbeni juttatás után az adót a kifizető – vagyis a terméket/szolgáltatást felajánló ügyfél – a juttatás időpontjában állapítja meg és az adózás rendjéről szóló törvény kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be. A Szolgáltató ezen rendelkezés alkalmazása tekintetében nem minősül kifizetőnek.
 
9.2.10 A Játékos a Részvétellel tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a játék jutalmaként az ügyfele által felajánlott jutalomért, szolgáltatásért annak minőségért, mennyiségéért valamint a Játékos részére történő kézbesítés megtörténtéért nem felel.